హనుమాన్ చలిసా – Hanuman Chalisa in Telugu – సాహిత్యం, వీడియో, డౌన్లోడ్

హనుమాన్ చలిసా – Hanuman Chalisa in Telugu : Lyrics, Video, PDF, and Download. హనుమాన్ చలిసా – హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం, వీడియో, పిడిఎఫ్ మరియు డౌన్‌లోడ్ పొందండి.

శ్రీ హనుమాన్ చలీసా ప్రభావం చాలా శక్తివంతమైనది. అది పఠించేవారికి హనుమంతుడి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. హనుమంతుడు చలిసాను భక్తితో, భక్తితో పఠించాలి

హనుమాన్ చలీసా పారాయణం మనిషిని అన్ని ప్రమాదాల నుండి రక్షిస్తుంది. భయం దాని వచనం ద్వారా నాశనం అవుతుంది.

Read : Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi

Hanuman Chalisa in English

Hanuman Chalisa in Telugu

~~ హనుమాన్ చాలీసా ~~

Hanuman Chalisa in Telugu

~~ దోహా ~~

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ||

||ధ్యానమ్ ||

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ||

ChemiCloud - BFCM 2022

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

|| చౌపాఈ ||

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జలావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || 12 ||

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

జై హనుమాన్

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

|| దోహా ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

~~ జై శ్రీ రామ్ ~~ జై బజరంగ్బలి హనుమాన్ ~~

Hanuman Chalisa in Telugu Download

తెలుగులో హనుమాన్ చలిసా డౌన్లోడ్

మీరు హనుమాన్ చాలిసాను తెలుగులో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దిగువ డౌన్‌లోడ్ బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి

 • Vishwakarma Ji Ki Aarti – श्री विश्वकर्मा भगवान की आरती
  Vishwakarma Ji Ki Aarti – श्री विश्वकर्मा भगवान की आरती – विश्वकर्मा पूजा के दिन और किसी भी निर्माण को आरम्भ करने से पूर्व श्री विश्वकर्मा भगवान की आराधना और […]
 • गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti
  गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti : गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti || गौमाता की आरती || ॐ जय जय गौमाता, मैया जय जय गौमाता |जो कोई […]
 • Shankar Ji Ki Aarti | शिव शंकर जी की आरती
  Shankar Ji Ki Aarti | शिव शंकर जी की आरती करें और भगवान् शिव शंकर की परम कृपा प्राप्त करें. शिव शंकर जी की ॐ जय शिव ओमकारा आरती बहुत […]
 • Narmada Ji Ki Aarti – मैया नर्मदा जी की आरती
  Narmada Ji Ki Aarti – मैया नर्मदा जी की आरती Narmada Ji Ki Aarti नर्मदा जी की आरती ॐ जय जगदानन्दी,मैया जय आनंद कन्दी ।ब्रह्मा हरिहर शंकर, रेवाशिव हरि शंकर, […]
 • Ram Raksha Stotra श्री राम रक्षा स्तोत्र
  Ram Raksha Stotra – श्री राम रक्षा स्तोत्र : श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है. प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना और स्तुति […]

For Educational purpose visit these categories :

Know more about Lord Hanuman from Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ChemiCloud - BFCM 2022