హనుమాన్ చలిసా – Hanuman Chalisa in Telugu – సాహిత్యం, వీడియో, డౌన్లోడ్

హనుమాన్ చలిసా – Hanuman Chalisa in Telugu : Lyrics, Video, PDF, and Download. హనుమాన్ చలిసా – హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం, వీడియో, పిడిఎఫ్ మరియు డౌన్‌లోడ్ పొందండి.

శ్రీ హనుమాన్ చలీసా ప్రభావం చాలా శక్తివంతమైనది. అది పఠించేవారికి హనుమంతుడి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. హనుమంతుడు చలిసాను భక్తితో, భక్తితో పఠించాలి

హనుమాన్ చలీసా పారాయణం మనిషిని అన్ని ప్రమాదాల నుండి రక్షిస్తుంది. భయం దాని వచనం ద్వారా నాశనం అవుతుంది.

Read : Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi

Hanuman Chalisa in English

Hanuman Chalisa in Telugu

~~ హనుమాన్ చాలీసా ~~

Hanuman Chalisa in Telugu

~~ దోహా ~~

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ||

||ధ్యానమ్ ||

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ||

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

|| చౌపాఈ ||

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జలావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || 12 ||

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

జై హనుమాన్

https://www.youtube.com/watch?v=lbWaamro9mQ
Hanuman Chalisa in Telugu

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

|| దోహా ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

~~ జై శ్రీ రామ్ ~~ జై బజరంగ్బలి హనుమాన్ ~~

Hanuman Chalisa in Telugu Download

తెలుగులో హనుమాన్ చలిసా డౌన్లోడ్

మీరు హనుమాన్ చాలిసాను తెలుగులో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దిగువ డౌన్‌లోడ్ బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి

 • नाकोड़ा भैरव जी की आरती Nakoda Bhairav Aarti
  नाकोड़ा भैरव जी की आरती Nakoda Bhairav Aarti – श्री नाकोड़ा भैरव जी की स्तुति श्रद्धा – भक्ति के साथ करें. Nakoda Bhairav Aarti || नाकोड़ा भैरव जी की आरती || ॐ जय जय जयकारा, वारी जय जय झंकारा,आरति उतारो भविजन मिलकर, भैरव रखवाला,वारी जीवन रखवाला. ॐ जय जय जयकारा …………. तुं समकित सुरनर मन … Read more
 • Aarti Sankat Hari Ki | आरती संकट हारी की
  Aarti Sankat Hari Ki | आरती संकट हारी की – इस आरती को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है. इसे भी देखें : Pretraj Sarkar Ki Aarti : प्रेतराज सरकार की आरती Aarti Sankat Hari Ki | आरती संकट हारी की || आरती संकट हारी की || आरती … Read more
 • Jai Jai Santoshi Mata Aarti Lyrics – जय जय संतोषी माता आरती
  Jai Jai Santoshi Mata Aarti Lyrics – जय जय संतोषी माता आरती : माँ संतोषी की आराधना और स्तुति के लिए यह आरती एक बहुत ही प्रसिद्ध आरती है. आप भी इस आरती के द्वारा माँ संतोषी की आराधना कर सकतें हैं. Jai Jai Santoshi Mata Aarti Lyrics – जय जय संतोषी माता आरती || … Read more
 • Annapurna Mata Ki Aarti | अन्नपूर्णा माता की आरती
  Annapurna Mata Ki Aarti | अन्नपूर्णा माता की आरती – सच्चे ह्रदय से और सम्पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जो कोई भी माँ अन्नपूर्णा की आरती करता है. उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता परेशान नहीं करती है. उसके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है. उसका भण्डार हमेशा भरा रहता … Read more
 • Jai Ambe Gauri Lyrics जय अम्बे गौरी लिरिक्स
  Jai Ambe Gauri Lyrics जय अम्बे गौरी लिरिक्स – Jai Ambe Gauri Aarti – आज के इस अंक में हम आप सबके लिए लायें हैं जय अम्बे गौरी आरती. ह्रदय में सम्पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखते हुए माँ अम्बे गौरी की आराधना और स्तुति करें. Jai Ambe Gauri Lyrics जय अम्बे गौरी लिरिक्स || जय … Read more
 • Vishwakarma Ji Ki Aarti – श्री विश्वकर्मा भगवान की आरती
  Vishwakarma Ji Ki Aarti – श्री विश्वकर्मा भगवान की आरती – विश्वकर्मा पूजा के दिन और किसी भी निर्माण को आरम्भ करने से पूर्व श्री विश्वकर्मा भगवान की आराधना और स्तुति अवस्य करें. इससे आपका निर्माण सही तरीके से संपन्न होगा. विश्वकर्मा भगवान ही सृजन और निर्माण के देवता हैं. वे आदि अभियंता हैं. भगवान … Read more
 • गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti
  गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti : गौमाता की आरती : Gaumata Ki Aarti || गौमाता की आरती || ॐ जय जय गौमाता, मैया जय जय गौमाता |जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता ||मैया जय जय गौमाता ……………… सुख समृद्धि प्रदायनी, गौ की कृपा मिले |जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति … Read more
 • Shankar Ji Ki Aarti | शिव शंकर जी की आरती
  Shankar Ji Ki Aarti | शिव शंकर जी की आरती करें और भगवान् शिव शंकर की परम कृपा प्राप्त करें. शिव शंकर जी की ॐ जय शिव ओमकारा आरती बहुत ही प्रसिद्ध आरती है. आप इस आरती से भगवान् शिव जी की आराधना और स्तुति करें. भगवान शिव की बहुत सी आरतियाँ हैं, जिनका संग्रह … Read more
 • Narmada Ji Ki Aarti – मैया नर्मदा जी की आरती
  Narmada Ji Ki Aarti – मैया नर्मदा जी की आरती Narmada Ji Ki Aarti नर्मदा जी की आरती ॐ जय जगदानन्दी,मैया जय आनंद कन्दी ।ब्रह्मा हरिहर शंकर, रेवाशिव हरि शंकर, रुद्रौ पालन्ती ॥ॐ जय जगदानन्दी…………. देवी नारद सारद तुम वरदायक,अभिनव पदचण्डी ।सुर नर मुनि जन सेवत,सुर नर मुनि…शारद पदवन्ती ।ॐ जय जगदानन्दी…………. देवी धूमक वाहन … Read more
 • Ram Raksha Stotra श्री राम रक्षा स्तोत्र
  Ram Raksha Stotra – श्री राम रक्षा स्तोत्र : श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है. प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना और स्तुति के लिए आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सम्पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करें. प्रभु श्री राम चन्द्र जी आप सबकी समस्त संकटों … Read more

For Educational purpose visit these categories :

Know more about Lord Hanuman from Wikipedia.

Leave a Comment